Відділ освіти, культури та спорту Кельменецької селищної ради

Положення про відділ освіти Кельменецької районної державної адміністрації

                                                                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО     

                                                                                                                                                                            Розпорядження районної 

                                                                                                                                                                           державної   адміністрації  

                                                                                                                                                                                 24.12.2019  № 289

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти  Кельменецької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Відділ освіти Кельменецької районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Кельменецької районної державної адміністрації, який утворюється головою Кельменецької районної державної адміністрації, входить до складу районної державної адміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань. Відділ освіти Кельменецької районної державної адміністрації є правонаступником усіх майнових та немайнових  прав та зобов’язань управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації.

2. Відділ освіти Кельменецької районної державної адміністрації підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації, а також Департаменту  освіти і  науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

3. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної, районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

ІІ. Основними завданнями відділу освіти є

1. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей Кельменецького району.

2. Здійснення управління закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та координація їх діяльності.

3. Забезпечення необхідних умов для функціонування і розвитку закладів освіти.

4. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти.

5. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учнів, вихованців, працівників закладів освіти району.

6. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання законодавчих актів щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної.

ІІІ. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань

1. Здійснює керівництво і контролює діяльність закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району.

2. Аналізує  стан освіти, організовує розробку  районних  програм  розвитку освіти, контролює та звітує про їх виконання.

3. Визначає потребу щодо удосконалення мережі закладів освіти району. В межах своєї компетенції, в установленому порядку вносить на розгляд Кельменецької районної державної адміністрації,  Кельменецької районної ради,  Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації пропозиції щодо утворення (відкриття), проведення процесу реорганізації та ліквідації закладів освіти, створення освітніх округів, опорних, профільних, позашкільних закладів освіти, тощо.

4. Затверджує статути закладів освіти, здійснює їх підготовку для реєстрації.

5. Вживає заходів  щодо  забезпечення закладами освіти належного рівня загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організовує навчально-методичне  та  інформаційне забезпечення, сприяє розвитку творчості педагогічних працівників.

6. Здійснює контроль за дотриманням Державного стандарту дошкільної освіти України,  державних стандартів початкової загальної, базової середньої і профільної середньої освіти.

7.  Вживає заходів щодо впровадження в закладах освіти типових освітніх програм та типових навчальних планів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм. Приймає участь у розробленні та реалізації варіативної складової робочих навчальних планів закладів освіти.

8. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

9. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти та здійснює видатки в межах затверджених кошторисних призначень.

10. Забезпечує  ефективне та цільове використання, виділених на освітню галузь, бюджетних коштів.

11. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень.

12. Погоджує проекти будівництва закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів.

13. Забезпечує розробку проектів розпоряджень районної державної адміністрації, нормативно-правових  актів  з питань реалізації галузевих повноважень та подає  їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

14. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

15.  Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

16. Забезпечує розгляд скарг і звернень громадян, враховує пропозиції та  вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

17. Прогнозує потребу закладів освіти у педагогічних працівниках. Координує роботу, пов'язану із здійсненням професійної орієнтації учнів.

18. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Проводить атестацію педагогічних кадрів закладів освіти у межах своєї компетенції.

19. Розглядає подання керівників закладів освіти про відзначення працівників освіти нагородами на районному рівні та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників галузі до районної державної адміністрації та районної ради.

20. Надає пропозиції на розгляд Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, щодо відзначення працівників освіти державними нагородами.

21. Аналізує стан виконання керівниками закладів освіти умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення, скорочення, продовження терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів.

22. Створює умови для якісного обслуговування дітей з особливими освітніми потребами через діяльність комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Кельменецької районної ради. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення класів інклюзивного навчання для дітей шкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку та соціальної допомоги.

23. Організовує та забезпечує діяльність психологічної служби в закладах освіти району.

24. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, внутрішньо переміщених осіб, які проживають у районі.

25. Вивчає, узагальнює та поширює  передовий  досвід роботи з питань освіти, забезпечує проведення методичних,  науково-практичних семінарів, конференцій, нарад та інших заходів, що відносяться до компетенції відділу освіти.

26. Проводить роботу щодо всебічного, гармонійного розвитку особистості. Спрямовує діяльність на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей.  Організовує проведення олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів, конференцій, форумів та інших заходів, що спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня школярів.

27. Забезпечує, у межах своїх повноважень, проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання та основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

28. Визначає пріоритетні напрями виховання. Координує роботу закладів освіти пов'язану з вихованням дітей, організацією їх дозвілля через навчальну, позакласну та позашкільну діяльність. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

29. Сприяє відповідним підрозділам Національної поліції України і соціальним службам районної державної адміністрації. Координує роботу закладів освіти у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

30. Організовує та здійснює контроль за безоплатним регулярним підвезенням до місць навчання та додому учнів (вихованців), педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості.

31. Організовує та здійснює контроль за організацією харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджетних та інших, не заборонених законом  коштів.

32. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки. Здійснює контроль за їх дотриманням у закладах освіти та надає практичну допомогу з зазначених питань.

33. Забезпечує контроль за дотриманням санітарного режиму в закладах освіти, надає практичну допомогу.

34. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту. Організовує доставку підручників та забезпечення ними закладів освіти.

35. Забезпечує організацію в закладах освіти заходів з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

36. Здійснює контроль за ефективним і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління відділу освіти.

37. Разом із закладами охорони здоров’я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та учнівському середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та учнів.

38. Забезпечує, в межах своїх повноважень, розвиток різнопланових  форм позашкільної освіти, формує проекти  програм щодо  розвитку позашкільної освіти, які спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді.

39. Організовує оздоровлення, відпочинок та  дозвілля учнів закладів освіти району.

40. Забезпечує здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

41. Забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі освіти.

42. Забезпечує захист персональних даних здобувачів освіти та працівників закладів освіти.

43. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

ІV. Відділ освіти має право

1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2. Залучати до розробки районних освітніх програм,  розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками).

3. Приймати участь в утворенні, ліквідації та реорганізації закладів освіти різних форм власності.

4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції з питань, що належать до його компетенції.

5. Вносити районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.

6. Зупиняти (скасовувати), у межах своєї компетенції, дію наказів керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

7. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти.

V. Організаційно-розпорядча діяльність

1. Відділ освіти очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова Кельменецької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

2. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, створюється колегія у складі начальника (голова колегії), спеціалістів відділу освіти, працівників районного методичного кабінету, керівників закладів освіти.

3. До складу колегії можуть входити керівники інших підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також науковці, працівники Кельменецької районної ради.

4. Склад колегії затверджується розпорядженням Кельменецької  районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

5.  Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше як один раз на квартал.

6. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти.

7. Для оперативного вирішення питань, що входять до компетенції відділу освіти, проводяться наради з керівниками закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, які скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Рішення нарад впроваджуються в життя дорученнями начальника відділу освіти.

 8. При відділі освіти за погодженням з головою районної державної адміністрації можуть створюватися на правах дорадчого органу  громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості. Створення зазначених рад, їх чисельний склад та повноваження визначаються відділом освіти.

9. При відділі освіти за погодженням з головою районної державної адміністрації утворюються структурні підрозділи:

централізована бухгалтерія;

районний методичний кабінет;

господарська група.

Централізована бухгалтерія, районний методичний кабінет, господарська група діють відповідно до власних Положень, що затверджуються начальником відділу освіти. Кількісний та чисельний склад зазначених структурних підрозділів визначаються начальником відділу освіти у відповідності з чинним законодавством за погодженням з головою районної державної адміністрації.

VІ. Начальник відділу освіти

1. Є державним службовцем.

2. Здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі, здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у відділі освіти районної державної адміністрації.

3. Представляє  відділ освіти у взаємовідносинах з усіма третіми особами, в тому числі іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4. Видає довіреності на право представництва від імені відділу освіти.

5. Вчиняє правочини від імені відділу освіти (договори, угоди тощо).

6. Розпоряджається коштами, що виділяються з бюджету для виконання покладених на відділ освіти завдань та його утримання у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису.

7. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ освіти.

8. Затверджує посадові інструкції  спеціалістів, працівників структурних підрозділів відділу освіти та керівників закладів освіти району.

9. Планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування плану роботи районної державної адміністрації.

10. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти.

11. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затвердженого плану роботи, відповідає за виконання завдань з реалізації державної політики у сфері освіти.

12. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу освіти та розробляє проекти відповідних рішень.

13. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

14. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

15. Погоджує  в  територіальних  органах  Мін’юсту  накази   нормативно-правового характеру, які охоплюють права, свободи і законні інтереси громадян або які мають міжвідомчий характер і підлягають державній реєстрації.

16. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

17. Здійснює добір кадрів.

18. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти.

19. Приймає  на роботу та звільняє  з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурних підрозділів відділу освіти, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності

20. Призначає  на посаду та звільняє  з посади у порядку, передбаченому законодавством, директорів закладів освіти комунальної форми власності, у тому числі на контрактній основі, за погодженням з Кельменецькою районною державною адміністрацією та Кельменецькою районною радою. Приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

21. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу  освіти згідно законодавства про державну службу.

22. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти.

23. Забезпечує дотримання працівниками відділу світи правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни,  забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.

24. Виконує інші функції згідно чинного законодавства.

25. Накази начальника відділу освіти, видані у межах його повноважень, є обов'язковими до виконання працівниками відділу освіти.

26. Накази начальника відділу освіти районної державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані начальником відділу освіти (в частині державної служби), а також головою районної державної адміністрації або директором Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

27. Начальник  відділу освіти несе персональну відповідальність за:

виконання покладених на відділ освіти завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення;

відповідність прийнятих  ним  рішень  вимогам  чинного законодавства;

виконання  розпоряджень  та  доручень Кельменецької   районної державної адміністрації,  рішень сесій  Кельменецької районної ради,  наказів

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу освіти, стан діловодства.

28. На період відпустки, відрядження начальника обов’язки покладаються на одного із головних спеціалістів відділу, тимчасової втрати працездатності – призначається тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу.  

29. Виконує інші функції згідно чинного законодавства.

VІІ. Статус та атрибути відділу освіти

1. Відділ освіти районної державної адміністрації є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

2. Відділ освіти утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених асигнувань.

3. Припинення діяльності відділу освіти здійснюється Кельменецькою районною державною адміністрацією в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. Повна назва відділу освіти -  відділ освіти Кельменецької районної державної адміністрації, коротка - відділ освіти  райдержадміністрації.

 

Керівник  апарату районної

державної адміністрації                                                            Еліна Петіченко