Управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації

Положення про управління освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної   адміністрації

10.07.2018  № 190

 

Положення

про управління освіти

 Кельменецької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації (далі – управління освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації та підпорядковується голові районної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне Департаменту  освіти і  науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. У межах своїх повноважень управління освіти організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів  Міністерства освіти і науки України, розпоряджень обласної, районної державних адміністрацій, наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та інших законодавчих актів у сфері освіти,  здійснює контроль за їх виконанням

ІІ. Основні завдання управління освіти

1.  Головним завданням управління освіти є забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища Кельменецького району.

2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти.

3. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання законодавчих актів щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної, створення належних умов для розвитку національної освіти.

4. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

5. Здійснення управління закладами освіти, що знаходяться в межах     відповідної території і належать до сфери управління районної державної адміністрації, та координація діяльності цих закладів освіти.

6. Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти незалежно від форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

7. Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів освіти. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти району.

8. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав здобувачів освіти та працівників освітньої галузі району.

9.  Сприяння в межах повноважень  організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, розвитку фізичної культури та спорту.

10. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту. Сприяння в межах своїх повноважень у виконанні програм, розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжними  та іншими громадськими організаціями, у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

11. Сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань, дітей і молоді,  фізичної культури та спорту. Взаємодія з місцевими осередками спортивних організацій з питань розвитку відповідного виду спорту.

12. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів, інформаційно-просвітницької роботи серед дітей та молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом. Забезпечення пропаганди здорового способу життя, протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед молоді.

13. Сприяння розвитку волонтерської діяльності у сферах освіти, фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, проведення заходів районного, національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових освітніх та спортивних заходів.

ІІІ. Управління освіти відповідно до покладених на нього завдань

1. Здійснює керівництво і контролює діяльність закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району.

2. Аналізує стан та тенденції розвитку освіти, вживає заходів до усунення недоліків.

3. Розробляє районні  програми  з питань освітньої галузі, контролює та звітує про їх виконання.

4. Сприяє розвитку мережі  закладів освіти району. Вносить на розгляд Кельменецької районної державної адміністрації,  Кельменецької районної ради, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закладів освіти та створення на їх базі освітніх округів, опорних закладів, профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо.

5. Погоджує статути, штатні розписи, освітні програми закладів освіти району.

6. Організовує роботу з проведення ліцензійної та атестаційної експертизи закладів освіти, розташованих  на території району, оприлюднює їх результати.

7. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти. Проводить методичні семінари, конференції та інші заходи. Створює умови для навчально-методичного й інформаційного забезпечення освітнього процесу, сприяє розвитку творчості педагогічних працівників через проведення конкурсів фахової майстерності.

8. Впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

9. Здійснює аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти. Надає в межах повноважень консультаційно-методичну допомогу.

10. Прогнозує потребу району в педагогічних працівниках і спеціалістах та визначає необхідну їх кількість. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

11. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Проводить в межах своєї компетенції атестацію педагогічних кадрів закладів освіти, веде облік і складає звіти з цих питань.

12. Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів щодо їх соціального захисту.

13. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

14. У межах своїх повноважень бере участь в укладанні та припиненні контрактів з директорами закладів освіти. Аналізує стан виконання директорами закладів освіти умов контрактів і вносить пропозиції щодо продовження терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів. Організовує проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів закладів освіти.

15. Готує проекти розпоряджень про закріплення за закладами освіти території обслуговування для ведення обліку дітей шкільного віку. Контролює відвідування учнями закладів освіти.

16. Створює умови для якісного обслуговування дітей з особливими освітніми потребами через впровадження інклюзивного та індивідуального навчання. Здійснює контроль за дотриманням права дітей на інклюзивне навчання.

17. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при закладах освіти, створює умови для впровадження різних форм навчання, прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном.

18. Сприяє відповідним підрозділам Національної поліції і соціальним службам та координує роботу закладів освіти в запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

19. Організовує облік та здійснює контроль за роботою з дітьми незахищених категорій. Вживає заходів щодо соціального захисту здобувачів освіти.

20. Організовує психологічне забезпечення освітнього процесу та соціально-педагогічний патронаж в закладах освіти району. Забезпечує проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, зокрема консиліумом, із залученням фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі.

21. Забезпечує адміністрування реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі. Сприяє роботі інклюзивно-ресурсного центру.

22. Визначає пріоритетні напрями виховання, особливу увагу звертає на  національно-патріотичне виховання дітей та молоді. Сприяє вихованню громадянина-патріота України  як високоморальної особистості, пропагує утвердження любові до Батьківщини, духовності, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України.

23. Координує роботу закладів освіти пов'язаної з вихованням дітей, організацією їх дозвілля через освітню діяльність. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

24. Організовує та здійснює контроль за безоплатним регулярним підвезенням до місць навчання та додому учнів (вихованців),  працівників закладів освіти, які проживають у сільській місцевості.

25. Організовує та здійснює контроль за харчуванням дітей у закладах освіти за рахунок бюджету та залучених коштів.

26. Разом із органами охорони здоров’я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці здобувачів освіти, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та учнівському середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та школярів.

27. Проводить роботу щодо всебічного, гармонійного розвитку особистості. Спрямовує діяльність на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей. Організовує проведення районних олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів, конференцій, форумів та інших заходів, що спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей та молоді.

28. Забезпечує організацію в закладах освіти заходів з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

29. Забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного, регіонального та державного рівня.

30. Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування.

31. Сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.

32. Здійснює  нагляд  за  ефективним і цільовим використанням спортивних об’єктів.

33. Сприяє залученню коштів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб для соціальної підтримки дітей та молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту.

34. Готує проекти щодо покращення матеріально-технічної, навчально-методичної бази закладів освіти району.

35. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки та здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, цивільного захисту, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти, надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

 

36. Здійснює оперативне управління майном закладів освіти. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти:

вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

сприяє залученню коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб закладів освіти незаборонених законодавством.

 

37. Оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного закладу освіти та інші видатки по галузі освіти району.

38. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту. Організовує доставку підручників та забезпечення ними учнів закладів освіти.

39. Організовує та контролює підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень.

40. Затверджує проектно-кошторисні документації будівництва, капітального ремонту та реконструкції закладів освіти, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів.

41. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

42. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі. Забезпечує доступ до публічної інформації з питань освіти через діяльність інформаційного сайту управління освіти райдержадміністрації. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

43. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своїх повноважень, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

44. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

45. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні.

46. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

47. Налагоджує міжрегіональну та міжнародну співпрацю. Готує проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп з освітніх питань.

48. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

ІV. Управління має право

1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2. Залучати до розроблення районних освітніх програм,  до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками).

3. Приймати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти різних форм власності.

4. Скликати районні, у тому числі, щороку, серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

5. Вносити голові районної державної адміністрації, селищній і сільським радам пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.

6. Зупиняти (скасовувати), у межах своєї компетенції, дію наказів керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

7. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі управління освіти.

V. Організаційно-розпорядча діяльність

1. Управління освіти очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова Кельменецької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Чернівецькою обласною державною адміністрацією.

2. Особа, яка призначається на посаду начальника управління освіти, повинна бути повнолітнім громадянином України з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій  незалежно від форм власності становить не менше 1 року, вільне володіння державною мовою.

3. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління освіти створюється колегія у складі начальника (голова колегії), державних службовців управління освіти, працівників районного методичного кабінету, керівників закладів освіти.

4. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також науковці, працівники Кельменецької районної ради.

5. Склад колегії затверджується розпорядженням Кельменецької районної державної адміністрації за поданням начальника управління.

6.  Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше як один раз на квартал.

7. Рішення колегії затверджуються наказами начальника управління освіти.

8. Для оперативного вирішення питань, що входять до компетенції управління освіти, проводяться наради з директорами закладів освіти району, які скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Рішення нарад впроваджуються в життя дорученнями начальника управління освіти.

9. Наради при начальнику з апаратом управління та керівниками структурних підрозділів проводяться в міру потреби.

10. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

11. При управлінні освіти можуть створюватися на правах дорадчого органу громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості. Створення зазначених рад, їх чисельний склад та повноваження визначаються управлінням освіти.

 

12. При управлінні освіти утворюються структурні підрозділи і діють відповідно до положень про них:

централізована бухгалтерія;

районний методичний кабінет;

господарська група.

13. Централізована бухгалтерія, районний методичний кабінет, господарська група діють відповідно до власних Положень, що затверджуються начальником управління  освіти. Кількісний та чисельний склад зазначених структурних підрозділів визначаються начальником управління освіти у відповідності з чинним законодавством.

VІ. Начальник управління освіти

1. Здійснює керівництво управлінням освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі, здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні освіти районної державної адміністрації.

2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про управління освіти.

3. Затверджує посадові інструкції державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», інших працівників управління освіти, які не є державними службовцями, директорів закладів освіти,  що підпорядковані управлінню освіти та розподіляє обов’язки між ними.

4. Планує роботу управління освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління освіти.

6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління освіти завдань та затверджених планів роботи, відповідає за виконання завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності.

7. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління освіти та розробляє проекти відповідних рішень.

9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10. Представляє інтереси управління освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, територіальними органами центральної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

11. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти.

12. Видає у межах своїх повноважень накази та дає доручення за результатами проведення нарад, організовує контроль за їх виконанням.

13. Погоджує в територіальних органах Мін’юсту накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або які мають міжвідомчий характер і підлягають державній реєстрації.

14. Накази та доручення  начальника управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації, видані у межах його повноважень, є обов'язковими до виконання закладами освіти всіх форм власності, що входять у структуру управління освіти та його підрозділів.

15. Накази та доручення начальника управління освіти районної державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або директором Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

16. Подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

17. Розпоряджається коштами, що виділяються з районного бюджету для виконання покладених на управління освіти завдань та його утримання у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису.

18. Здійснює добір кадрів.

19. Організовує роботу з підвищення рівня професійної кваліфікації державних службовців управління освіти та працівників, які не є державними службовцями.

20. Приймає  на роботу та звільняє  з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління освіти та його підрозділів, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

21. Призначає на контрактній основі на посаду та звільняє  з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю та Законом України "Про освіту" директорів закладів освіти.

22. Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», інших працівників управління освіти, які не є державними службовцями, директорів закладів освіти,  що підпорядковані управлінню освіти.

23. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на педагогічних  працівників закладів освіти за поданням їх адміністрацій та у погодженні з їх місцевими профспілковими комітетами.

24. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління освіти.

25. Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

26. Начальник управління освіти може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління освіти відповідно до законодавства про державну службу.

 

27. Начальник  управління освіти несе персональну відповідальність за:

виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення, прийнятих  ним  рішень  вимогам  чинного законодавства;

виконання розпоряджень та доручень Кельменецької райдержадміністрації,  наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації;

своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції управління освіти, стан діловодства.

VІІ. Статус та атрибути управління освіти

1. Управління освіти районної державної адміністрації є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, ідентифікаційний код, власні бланки, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

2. На будинках, де розміщується управління освіти та його структурні підрозділи, піднімається Державний Прапор України і вивішуються таблички із зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованого там органу державною мовою.

3. Управління освіти утримується за рахунок коштів Державного бюджету та інших коштів, не заборонених чинним законодавством. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління освіти та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених асигнувань та затвердженої для державної адміністрації граничної чисельності працівників. Кошторис, штатний розпис управління  освіти затверджується головою районної державної адміністрації.

4.  Припинення діяльності управління освіти проводиться Кельменецькою районною державною адміністрацією в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Повна назва управління -  управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації, коротка - управління освіти Кельменецької РДА.

 

Керівник  апарату районної

державної адміністрації                                                                      Е. Петіченко